معرفی همکاران تحصیلات تکمیلی دانشگاه
معرفی همکاران
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409121
ایمیل: khajavirada1[at]mums.ac.ir

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

مهندس علی عظیمی

معاون مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409124
ایمیل: azimia1[at]mums.ac.ir
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409122
ایمیل: sodagarm1[at]mums.ac.ir

محمد سوداگر

محمدرضا کارگزار

رئیس اداره بورس و جذب متقاضیان غیرایرانی
تلفن: 38580461
ایمیل: kargozarmr1[at]mums.ac.ir

علی نجفی

غلامرضا کیارزم

کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 38580461
ایمیل: KiarazmGH2@mums.ac.ir
کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 38580462
ایمیل: DavoudniaS3@mums.ac.ir

سارا داوودنیا

فرزانه شهریاردوست

کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن:38580461
ایمیل: shahriardf2@mums.ac.ir
کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 38580463
ایمیل: DadgarM3@mums.ac.ir

محیا دادگر

سارا حق بین

کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 38580462
ایمیل: HaghbinS3@mums.ac.ir
کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 38580463
ایمیل: karimiz6@mums.ac.ir

زهرا کریمی