معرفی همکاران تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانشجویان گرامی

جهت پیگیری خدمات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ثبت نام ،انتخاب واحد، نمرات، صدور نامه و گواهی و...) به مدیریت امور آموزشی دانشگاه واقع در پردیس دانشگاه، ساختمان شماره 3 (دانشکده داروسازی قدیم) طبقه اول مراجعه نمایید.

تلفن های تماس مدیریت امور آموزشی دانشگاه: 241 - 233 - 228 - 31409247

همکاران مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن:31409122

ایمیل: khajavirada1[at]mums.ac.ir

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

مهندس علی عظیمی

مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409122
ایمیل: sodagarm1[at]mums.ac.ir

محمد سوداگر

محمدرضا کارگزار

رئیس اداره بورس و جذب متقاضیان غیرایرانی
تلفن: 31409131
ایمیل: kargozarmr1[at]mums.ac.ir

روزهای حضور: شنبه، یک شنبه، سه شنبه

علی نجفی

محیا دادگر

رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی
تلفن: 31409126
ایمیل: DadgarM3@mums.ac.ir
کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409132
ایمیل:KiarazmGH2@mums.ac.ir

غلامرضا کیارزم

سارا داوودنیا

کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن:31409125
ایمیل: DavoudniaS3@mums.ac.ir
کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409129
ایمیل: shahriardf2@mums.ac.ir


روزهای حضور: یک شنبه، سه شنبه

فرزانه شهریاردوست

سارا حق بین

کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409128
ایمیل: HaghbinS3@mums.ac.ir
کارشناس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن: 31409127
ایمیل: karimiz6@mums.ac.ir

زهرا کریمی