همکاران مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دفتر مدیریت


مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر علی تقی پور
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
31409122 (051) 
TaghipourA@mums.ac.ir
علی عظیمی
معاون مدیریت
31409124 (051) 
AzimiA1@mums.ac.ir
رویا شیبانی
مسوول دفتر مدیریت
31409122 (051) 
SheibaniR3@mums.ac.ir

اداره بورس و جذب متقاضیان غیرایرانی


مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
محمدرضا کارگزار
رییس اداره
31409131 (051) 
KargozarMR1@mums.ac.ir
فرزانه شهریاردوست
کارشناس بورس
31409129 (051) 
ShahriarDF2@mums.ac.ir
سارا داوودنیا
کارشناس متقاضیان غیرایرانی
31409125 (051) 
DavoudniaS3@mums.ac.ir

گروه گسترش و پایش


مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
محیا دادگر
رییس گروه
31409126 (051) 
DadgarM3@mums.ac.ir
غلامرضا کیارزم
کارشناس گروه
31409132 (051) 
KiarazmGH2@mums.ac.ir
زهرا کریمی
کارشناس گروه
31409127 (051) 
KarimiZ6@mums.ac.ir

گروه تعاملات آموزشی و توانمندسازی دانشجویان


مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
علی نجفی
رییس گروه
31409130 (051) 
NajafiA4@mums.ac.ir
هانیه رشیدی
کارشناس گروه
31409128 (051) 
RashidiH3@mums.ac.ir
جهت پیگیری خدمات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی/دستیاران تخصصی (اعم از ثبت نام ،انتخاب واحد، نمرات، صدور نامه و گواهی و...) به مدیریت امور آموزشی دانشگاه واقع در پردیس دانشگاه، ساختمان شماره 3 (دانشکده داروسازی قدیم) طبقه اول مراجعه نمایید.

    تلفن های تماس مدیریت امور آموزشی دانشگاه: 241 - 233 - 228 - 31409247