ارتباط با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانشجویان گرامی

جهت پیگیری خدمات آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ثبت نام ،انتخاب واحد، نمرات، صدور نامه و گواهی و...) به مدیریت امور آموزشی دانشگاه واقع در پردیس دانشگاه، ساختمان شماره 3 (دانشکده داروسازی قدیم) طبقه اول مراجعه نمایید.

تلفن های تماس مدیریت امور آموزشی دانشگاه: 241 - 233 - 228 - 31409247

آدرس مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: مشهد مقدس، میدان آزادی،پردیس دانشگاه، ساختمان شماره 3 سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دانشکده داروسازی سابق)

  دفتر مدیریت: 31409122

فکس: 31409123

پست الکترونیک: Pg.Dir@mums.ac.ir

وب سایت: http://Postgraduate.mums.ac.ir

  اداره بورس و جذب متقاضیان غیر ایرانی
:
31409131


 گروه تعاملات و توانمندسازی دانشجویان :
31409130

 گروه گسترش و پایش :
31409126