راه اندازی سامانه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سامانه ارتباط نزدیک
 

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

https://mep.behdasht.gov.ir/cgme/sp

 

این سامانه در راستای تسهیل امور ارباب رجوع و تکریم ایشان و همچنین کاهش ترددهای غیرضروری، جهت ارسال درخواست ها و پاسخگویی به مراجعین راه اندازی شده است.