دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شورای بورس

کارشناس شورا:

آقای محمدرضا کارگزار
31409131 - 051
KargozarMR1@mums.ac.ir

شورای بورس دانشگاه در یک نگاه

معرفی:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران در راستاي كمك به تامين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز دانشگاههاي وابسته و شناخت نو آوريهاي علمي و آشنائي با آخرين تجربيات كشور هاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي و تخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور تلاش در جهت خود كفا نمودن جامعه علمي اقدام به اعزام دانشجويان در دوره هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي اجرائي بورس و دستور العمل اجرائي مي نمايدكه آيين نامه آن بر اساس اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است

وظايف: مبتنی بر ماده 14 آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از کشور (دوره‏ های بلند مدت و کوتاه مدت) مصوب 1388/06/17
  • معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد آيين نامه بورس
  • پيگيري امور متقاضيان قبل از اعزام
  • رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه پس از اعزام به خارج و تعيين اساتيد ناظر داخلي و معرفي به مركز خدمات آموزشي
  • نياز سنجي مدون و ساليانه
  • ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به وزارت متبوع
  • پيگيري و اعلام بازگشت و عدم بازگشت دانشجويان بورسيه
  • اعطای ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی

اعضای شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محمدعلی کیانی


سمت:
رییس دانشگاه
جایگاه: رییس شورا

آقای دکتر علی تقی پور


سمت:
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
جایگاه:
عضو حقوقی شورا

خانم دکتر بی بی مرجان رضوی


سمت:
رییس دانشکده داروسازی
جایگاه:
عضو حقوقی شورا

آقای دکتر مهدی قلیان اول


سمت:
رییس دانشکده بهداشت
جایگاه:
عضو حقوقی شورا

آقای دکتر علیرضا عبدالهی مقدم


سمت:
مدیر امور هیات علمی دانشگاه
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر ابوالفضل خواجوی راد


سمت:
معاون آموزشی دانشگاه
جایگاه: دبیر شورا

آقای دکتر مسعود ملکی


سمت:
رییس دانشکده پزشکی
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر داود سبحانی راد


سمت:
رییس دانشکده پیراپزشکی
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر سیدکاظم فرهمند


سمت:
رییس دانشکده طب ایرانی
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر محسن ایمن شهیدی


سمت:
مسؤل دبیرخانه هیات جذب
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر مجید غیورمبرهن


سمت:
معاون پژوهشی دانشگاه
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر ناصر سرگلزایی


سمت:
رییس دانشکده دندانپزشکی
جایگاه: عضو حقوقی شورا

خانم دکتر فاطمه حاجی آبادی


سمت:
رییس دانشکده پرستاری
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر سیامک زارعی قنواتی


سمت:
مدیر امور بین الملل دانشگاه
جایگاه: عضو حقوقی شورا

آقای دکتر جلیل توکل افشاری


سمت:
عضو هیات علمی دانشگاه
جایگاه:
عضو حقیقی شورا

برنامه جلسات شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمانبندی نیمه اول سال 1401

شماره جلسه
01 - 1401
02 - 1401
03 - 1401
04 - 1401
05 - 1401
تاریخ و ساعت (مصوب شده)
شنبه 10 اردیبهشت | ساعت 11:00
شنبه 07 خرداد | ساعت 11:00
شنبه 04 تیر | ساعت 11:00
شنبه 01 مرداد | ساعت 11:00
شنبه 05 شهریور | ساعت 11:00
محل برگزاری
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
تاریخ و ساعت (برگزار شده) / لینک خبر
شنبه 10 اردیبهشت | ساعت 12 |||  مشاهده خبر
شنبه 21 خرداد | ساعت 11 |||  مشاهده خبر
شنبه 08 مرداد | ساعت 11 |||  مشاهده خبر
شنبه 22 مرداد | ساعت 8 |||  مشاهده خبر

زمانبندی نیمه دوم سال 1401

شماره جلسه
06 - 1401
07 - 1401
08 - 1401
09 - 1401
10 - 1401
11 - 1401
تاریخ و ساعت (مصوب شده)
شنبه 09 مهر | ساعت 12:00
شنبه 07 آبان | ساعت 12:00
شنبه 05 آذر | ساعت 12:00
شنبه 17 دی | ساعت 12:00
شنبه 01 بهمن | ساعت 12:00
شنبه 27 اسفند | ساعت 12:00
محل برگزاری
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
سالن جلسات ساختمان شماره 3
تاریخ و ساعت (برگزار شده) / لینک خبر
شنبه          | ساعت       |||  مشاهده خبر
شنبه          | ساعت       |||  مشاهده خبر
شنبه          | ساعت       |||  مشاهده خبر
شنبه          | ساعت       |||  مشاهده خبر
شنبه          | ساعت       |||  مشاهده خبر
شنبه          | ساعت       |||  مشاهده خبر

زمانبندی نیمه دوم سال 1400

شماره جلسه
06 - 1400
07 - 1400
08 - 1400
09 - 1400
10 - 1400
تاریخ و ساعت (مصوب شده)
یکشنبه 23 آبان | ساعت 10:00
یکشنبه 21 آذر | ساعت 08:00
سه شنبه 21 دی | ساعت 12:00
سه شنبه 19 بهمن | ساعت 12:00
سه شنبه 24 اسفند | ساعت 12:00
محل برگزاری
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
تاریخ و ساعت (برگزار شده) / لینک خبر
سه شنبه 25 آبان | ساعت 10:00 |||  مشاهده خبر
سه شنبه 30 آذر | ساعت 07:30 |||  مشاهده خبر
سه شنبه 21 دی | ساعت 12:00 |||  مشاهده خبر
سه شنبه 03 اسفند | ساعت 12:00 |||  مشاهده خبر
سه شنبه 24 اسفند | ساعت 12:00 |||  مشاهده خبر

زمانبندی نیمه اول سال 1400

شماره جلسه
01 - 1400
02 - 1400
03 - 1400
04 - 1400
05 - 1400
تاریخ و ساعت (مصوب شده)
یکشنبه 19 اردیبهشت | ساعت 11:00
یکشنبه 30 خرداد | ساعت 10:30
یکشنبه 20 تیر | ساعت 10:30
یکشنبه 31 مرداد | ساعت 10:30
یکشنبه 21 شهریور | ساعت 10:30
محل برگزاری
سالن شورای ریاست دانشگاه
سالن شورای ریاست دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه
دانشکده پرستاری و مامائی
تاریخ و ساعت (برگزار شده) / لینک خبر
یکشنبه 19 اردیبهشت| ساعت 10:00 ||| مشاهده خبر
یک شنبه 30 خرداد| ساعت 10:00 |||  مشاهده خبر
یک شنبه 20 تیر | ساعت 10:00 |||  مشاهده خبر
یک شنبه 31 مرداد | ساعت 10:00 |||  مشاهده خبر
یک شنبه 21 شهریور | ساعت 10:00 |||  مشاهده خبر