کارشناسی ارشد

اهم موارد آموزشی مرتبط با مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته


شرط دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جهت دریافت آیین نامه کلیک نمایید
 فرآیندها و دستورالعمل ها
 فرم هالیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای مشاهده لیست رشته ها بر روی نام دانشکده کلیک نمایید

دانشکده پزشکی
انفورماتیک پزشکی

انگل شناسی

ایمنی شناسی پزشکی

آموزش پزشکی

آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بیوشیمی بالینی

تکنولوژی آموزشی درعلوم پزشکی

تکنولوژی گردش خون

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

روانشناسی بالینی

زیست فناوری پزشکی

ژنتیک انسانی

علوم تشریحی

علوم تغذیه

فناوری تصویربرداری پزشکی

فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

قارچ شناسی

میکروب شناسی پزشکی

نانو فناوری پزشکی

ویروس شناسی پزشکی
دانشکده داروسازی
سم شناسی
دانشکده پیراپزشکی
بینایی سنجی

فناوری اطلاعات سلامت

فیزیوتراپی

گفتار درمانی
دانشکده پرستاری و مامایی
پرستاری سلامت جامعه

پرستاری کودکان

پرستاری مراقبت های ویژه

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

روان پرستاری

مامائی

مدیریت پرستاری

مشاوره در مامائی
دانشکده بهداشت
اپیدمیولوژی

اقتصاد بهداشت

آمار زیستی

آموزش بهداشت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مهندسی بهداشت محیط