دکتری تخصصی (Ph.D)

اهم موارد آموزشی مرتبط با مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)

شرط دفاع پایان نامه دکتری تخصصی (Ph.D)

جهت دریافت آیین نامه کلیک نمایید
لیست رشته های مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برای مشاهده لیست رشته ها بر روی نام دانشکده کلیک نمایید

دانشکده پزشکی
انفورماتیک پزشکی

ایمنی شناسی پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

بیوشیمی بالینی

پزشکی مولکولی

زیست فناوری پزشکی

ژنتیک پزشکی

علوم تشریحی

علوم تغذیه

فارماکولوژی

فیزیک پزشکی- گرایش پرتوهای غیر یونساز

فیزیک پزشکی- گرایش رادیوتراپی

فیزیولوژی
دانشکده داروسازی
بیوتکنولوژی دارویی

داروسازی بالینی

داروسازی سنتی

سم شناسی

شیمی دارویی

فارماسیوتیکس

فارماکوگنوزی

کنترل دارو

نانو فناوری دارویی
دانشکده پیراپزشکی
بینایی سنجی
دانشکده پرستاری و مامایی
بهداشت باروری

پرستاری
دانشکده بهداشت
آمار زیستی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی