مصاحبه مجازی متقاضیان غیر ایرانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری جلسه مصاحبه متقاضیان غیر ایرانی برای مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به صورت مجازی

مصاحبه مجازی متقاضیان غیر ایرانی در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 98.10.07 باحضور اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و

همکاری آموزش مجازی دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.